อุปกรณ์เสริม / Accessories


  • ยี่ห้อ : กล่องดูดความชื่นเก็บเครื่องช่วยฟังขณะไม่ใช่งานลดการสะสมของความชื้นในตัวเครื่องช่วยฟังยืดอายุการใช้งานให้เครื่องช่วยฟัง

  • รุ่น : ตัวทดสอบถ่านเครื่องช่วยฟังเช็คกำลังไฟของถ่านเครื่องช่วยฟัง